Preskočiť na obsah

Prúdové chrániče a ich použitie v praxi

Prúdový chránič predstavuje pri ochrane človeka pred úrazom elektrickým prúdom a pri ochrane majetku pred nežiaducimi účinkami elektrického prúdu významnú bezpečnostnú úlohu. Pre tieto jeho vlastnosti už viaceré normy stanovili jeho povinné používanie v praxi. 

Sú tri základné dôvody, prečo používať prúdové chrániče a v praktickom živote:

1. Prúdový chránič je jediný ochranný prístroj, ktorý dokáže ochrániť zdravie človeka pred priamym dotykom so živou časťou (rukou, nohou a podobne).

2. Prúdový chránič dokáže ochrániť zdravie človeka aj pri nepriamom dotyku s neživou vodivou časťou, na ktorú preniklo nebezpečné napätie dôsledkom poruchy (kostra elektromotora, sekačka na trávu, žehlička, práčka, ponorné čerpadlo a podobne).

3. Prúdový chránič dokáže ochrániť objekt budovy z horľavého materiálu  pred vznikom požiaru v dôsledku zníženej izolačnej schopnosti elektrického vedenia v elektrickej inštalácii.

Pri ochrane pred zásahom elektrickým prúdom sa používa prúdový chránič:

  • ako doplnková ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí v prípade zlyhania ostatných ochranných opatrení (odcudzenie alebo rozbitie krytu živej časti, poškodenie izolácie vodiča a podobne, tiež v prípade neopatrnosti obsluhy),
  • ako základná ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí pri ochrane samočinným odpojením napájania. Táto ochrana pracuje na princípe odpojenia chybnej časti elektrického zariadenia od zdroja napájania, pričom k odpojeniu musí dôjsť v stanovenom čase. Na odpojenie je možné okrem prúdového chrániča použiť aj nadprúdové istiace prvky, ktorými sú poistka a istič.